Ochrana dát

Ochrana údajov

Nasledujúce vyhlásenie o ochrane údajov platí pre využívanie webovej stránky https://www.al-ko.com/shop (ďalej len „webová stránka“).

 

Ochrane údajov prikladáme veľký význam. Získavanie a spracúvanie vašich osobných údajov sa uskutočňuje pri dodržiavaní platných právnych predpisov o ochrane údajov, predovšetkým Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR). Vaše osobné údaje získavame a spracúvame kvôli tomu, aby sme vám mohli ponúknuť hore uvedený portál. Toto vyhlásenie opisuje, ako a na aký účel sa vaše údaje získavajú a využívajú, a aké možnosti výberu máte v súvislosti s osobnými údajmi.
Využívaním tejto webovej stránky súhlasíte so získavaním, využívaním a prenosom svojich údajov podľa tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

1. Zodpovedný subjekt

Subjektom zodpovedným za získavanie, spracúvanie a využívanie vašich osobných údajov v zmysle DGPR je:

AL-KO Geräte GmbH
Peter Kaltenstadler, Sergio Tomaciello
Ichenhauser Straße 14
89359 Kötz

Pokiaľ chcete namietať proti získavaniu, spracúvaniu alebo využívaniu svojich údajov z našej strany v súlade s týmito ustanoveniami o ochrane údajov celkovo alebo pre jednotlivé opatrenia, môžete svoju námietku smerovať na hore uvedený zodpovedný subjekt. Toto vyhlásenie o ochrane údajov si môžete kedykoľvek uložiť a vytlačiť.

 

2. Všeobecné využívanie webovej stránky

 

2.1 Údaje o prístupe

Keď využívate túto webovú stránku, zbierame o vás informácie. Automaticky zaznamenávame informácie o vašom užívateľskom správaní a o vašej interakcii s nami a registrujeme údaje o vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Získavame, ukladáme a využívame údaje o každom prístupe k našej online ponuke (takzvané súbory denníka servera). K údajom o prístupe patria meno a URL načítaného súboru, dátum a čas načítania, prenesené množstvo údajov, hlásenie o úspešnom načítaní (HTTP response code), typ prehliadača a verzia prehliadača, operačný systém, referrer URL (t. j. stránka navštívená predtým), IP adresa a prevádzkovateľ odosielajúci požiadavku.
Tieto súbory prevádzkového denníka využívame bez priradenia k vašej osobe alebo bez vyhotovenia profilu, kvôli štatistickým vyhodnoteniam na účel prevádzky, bezpečnosti a optimalizácie našej online ponuky, ale aj na anonymné zaznamenávanie počtu návštevníkov na našej webovej stránke (traffic), ako aj na rozsah a na druh využitia našej webovej stránky a služieb, takisto na účely vyúčtovania, aby sme merali počet kliknutí získaných od kooperačných partnerov. Na základe týchto informácií môžeme poskytovať personalizovaný obsah a obsah založený na znalosti polohy a môžeme analyzovať dátovú prevádzku, hľadať a odstraňovať chyby a zlepšovať svoje služby. Vyhradzujeme si právo dodatočne kontrolovať súbory prevádzkového denníka, ak na základe konkrétnych záchytných bodov existuje oprávnené podozrenie na protiprávne využívanie. IP adresy ukladáme na obmedzené časové obdobie v súboroch denníka, ak je to potrebné na bezpečnostné účely alebo nevyhnutné na poskytovanie služieb alebo vyúčtovanie nejakej služby, napr. ak využijete niektorú z našich ponúk. Po prerušení procesu objednávky alebo po príchode platby vymažeme IP adresu, ak už nie je potrebná na bezpečnostné účely. IP adresy ukladáme aj vtedy, ak máme konkrétne podozrenie na trestný čin v súvislosti s využívaním našej webovej stránky. Okrem toho ukladáme ako časť vášho účtu dátum vašej poslednej návštevy (napr. pri registrácii, prihlasovaní, kliknutí na linky atď.).

2.2 E-mailový kontakt

Ak sa s nami skontaktujete (napr. cez kontaktný formulár alebo e-mailom), ukladáme si vaše údaje kvôli spracovaniu dopytu, ako aj pre prípad, že by vznikli doplňujúce otázky. Ďalšie osobné údaje ukladáme a vyžívame len vtedy, ak nám na to dáte súhlas, alebo ak je to zákonom povolené bez zvláštneho súhlasu.

2.3 Google Analytics

Používame Google Analytics, službu na analýzu webu firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní tejto webovej stránky jej návštevníkom sa spravidla prenášajú na server Googlu v USA a tam sa ukladajú.
V prípade aktivácie anonymizácie IP na tejto webovej stránke však Google vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Googlu v USA prenáša úplná IP adresa a tam sa skracuje. Anonymizácia IP je na tejto webovej stránke aktívna. Z nášho poverenia bude Google tieto informácie používať na to, aby vyhodnocoval vaše využívanie webovej stránky, aby zostavoval správy o aktivitách na webovej stránke a aby nám poskytoval ďalšie služby spojené s využívaním webovej stránky a s využívaním internetu.
IP adresa prenesená vaším prehliadačom v rámci Google Analytics sa nespája s inými údajmi Googlu. Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru svojho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade nebudete môcť podľa okolností využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.
Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vygenerovaných súborom cookie a vzťahujúcich sa na vaše využívanie webovej stránky (vrát. vašej IP adresy) na Googli, ako aj spracúvaniu týchto údajov Googlom tým, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný modul – plugin – prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternatívne k zásuvnému modulu prehliadača alebo v rámci prehliadačov na mobilných zariadeniach môžete kliknúť na nasledujúci odkaz, aby ste nastavili opt-out-cookie, ktorý do budúcna zabráni zaznamenávaniu zo strany Google Analytics v rámci tejto webovej stránky (tento súbor opt-out-cookie funguje iba v tomto prehliadači a iba pre túto doménu. Ak vymažete cookies vo svojom prehliadači, musíte na tento odkaz kliknúť znovu): Deaktivovať Google Analytics.

2.4 Právne základy a doba uchovávania

Právny základ spracúvania údajov podľa predchádzajúceho bodu je čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR. Naše záujmy na spracúvaní údajov sú predovšetkým zabezpečenie prevádzky a bezpečnosť webovej stránky, skúmanie druhu a spôsobu využívania webovej stránky návštevníkmi a zjednodušenie využívania webovej stránky.
Ak to nie je osobitne uvedené, uchovávame osobné údaje len tak dlho, ako je nutné na splnenie zamýšľaných účelov.

 

3 Vaše práva ako osoby dotknutej spracúvaním údajov

Podľa uplatniteľných zákonov máte rôzne práva s ohľadom na svoje osobné údaje. Ak si chcete tieto práva uplatniť, adresujte, prosím, svoju žiadosť e-mailom alebo poštou pri jednoznačnej identifikácii svojej osoby na adresu uvedenú v bode 1.
Ďalej nájdete prehľad svojich práv.

3.1 Právo na potvrdenie a prístup

Máte právo kedykoľvek od nás dostať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak tomu tak je, máte právo získať od nás bezplatnú informáciu o osobných údajoch, uložených o vás spolu s kópiou týchto údajov. Ďalej existuje právo na tieto informácie:
1. účely spracovania;
2. kategórie dotknutých osobných údajov;
3. príjemcovia alebo kategórie, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
4. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
7. ak sa osobné údaje nezískali od vás, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
8. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre vás.
Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaní o primeraných zárukách podľa článku 46 GDPR týkajúcich sa prenosu.

3.2 Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

3.3 Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“)

Máte tiež právo dosiahnuť u nás bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a my sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
2. Odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 GDPR písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie.
3. Namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 GDPR ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR.
4. Osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
5. Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame.
6. Osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Ak sme zverejnili osobné údaje a podľa odseku 1 sme povinní vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikneme primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby sme informovali prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ich žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

3.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
1. napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov,
2. spracúvanie je protizákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
3. my už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo
4. ste namietali voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane nášho podniku prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

3.5 Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme vám bránili, ak
1. sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a
2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 máte právo na prenos osobných údajov priamo od nás druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

3.6 Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

3.7 Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú.

3.8 Právo na odvolanie súhlasu týkajúceho sa ochrany údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov.

3.9 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je protiprávne.

 

4. Bezpečnosť údajov

Maximálne sa snažíme o bezpečnosť vašich údajov v rámci platných zákonov o ochrane údajov a technických možností.
Vaše osobné údaje sa u nás prenášajú šifrovane. To platí pre vaše objednávky a aj pre prihlasovanie do zákazníckej sekcie. Používame systém šifrovania SSL (Secure Socket Layer), upozorňujeme však na to, že prenos údajov cez internet (napr. pri komunikácii e-mailom) môže vykazovať bezpečnostné trhliny. Kompletná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.
Kvôli zabezpečeniu vašich údajov udržiavame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré neustále prispôsobujeme stavu techniky. Okrem toho nezabezpečujeme, že naša ponuka bude v určitom čase k dispozícii; poruchy, prerušenia alebo výpadky sa nedajú vylúčiť. Servery, ktoré používame, sa pravidelne svedomito zálohujú.

 

5. Automatizované rozhodovanie

Automatizované rozhodovanie na základe získaných osobných údajov sa nevykonáva.

 

6. Odovzdávanie údajov ďalej tretím stranám, Žiaden prenos údajov do zahraničia mimo EÚ

Vaše osobné údaje používame zásadne iba v rámci svojho podniku.
Pokiaľ zapojíme tretie strany v rámci plnenia zmlúv (napríklad poskytovatelia logistiky), dostanú osobné údaje len v takom rozsahu, v akom je potrebné ich poskytnutie kvôli príslušným službám.
Pre prípad, že určité časti spracúvania údajov robíme v rámci outsourcingu („sprostredkovatelia“), sprostredkovateľov zmluvne zaväzujeme, aby osobné údaje používali len v súlade s požiadavkami zákonov o ochrane údajov, a aby zaistili ochranu práv dotknutých osôb.
Prenos údajov na subjekty alebo osoby mimo EÚ okrem prípadov uvedených v tomto vyhlásení v bode 2.3 sa nevykonáva a neplánuje sa.

 

7. Zodpovedná osoba

Ak by ste ešte mali otázky alebo pochybnosti o ochrane údajov, obráťte sa, prosím, na našu osobu zodpovednú za ochranu údajov:

AL-KO Geräte GmbH
Zodpovedná osoba
Ichenhauser Straße 14
89359 Kötz
datenschutz@alko-garten.de

 

8. Analýza webu pomocou Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu na analýzu webu firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Googlu v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivácie anonymizácie IP na tejto webovej stránke však Google vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Googlu v USA prenáša úplná IP adresa a tam sa skracuje. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google tieto informácie používať na to, aby vyhodnocoval vaše využívanie webovej stránky, aby zostavoval správy o aktivitách na webovej stránke a aby poskytoval prevádzkovateľovi webovej stránky ďalšie služby spojené s využívaním webovej stránky a s využívaním internetu. IP adresa prenesená vaším prehliadačom v rámci Google Analytics sa nespája s inými údajmi Googlu. Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru svojho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade nebudete môcť podľa okolností využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.
Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vygenerovaných súborom cookie a vzťahujúcich sa na vaše využívanie webovej stránky (vrát. vašej IP adresy) na Googli, ako aj spracúvaniu týchto údajov Googlom tým, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný modul – plugin – prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Zaznamenávaniu zo strany Google Analytics môžete zabrániť tým, že kliknete na nasledujúci odkaz. Nastaví sa súbor opt-out-cookie, ktorý zabráni budúcemu zaznamenávaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky.
Bližšie informácie o podmienkach používania a o ochrane údajov nájdete v podmienkach Google Analytics, príp. v prehľade Google Analytics. Upozorňujeme vás na to, že na tejto webovej stránke sa Google Analytics rozšíril o kód „gat._anonymizeIp();“, aby sa zabezpečilo anonymizované zaznamenávanie IP adries (tzv. IP masking).

 

9. Využívanie služby Google Remarketing

Táto webová stránka používa funkciu remarketingu firmy Google Inc. Táto funkcia slúži na to, aby sa návštevníkom webovej stránky v rámci reklamnej siete Google prezentovali reklamné inzeráty cielené podľa záujmu. V prehliadači návštevníka webovej stránky sa uloží tzv. cookie, súbor, ktorý umožňuje návštevníka opätovne rozoznať, keď si načíta webové stránky, ktoré patria k reklamnej sieti Googlu. Na týchto stránkach sa návštevníkovi môžu prezentovať reklamné inzeráty, ktoré sa vzťahujú na obsah, ktorý návštevník predtým načítal na webových stránkach, ktoré používajú funkciu remarketingu od Googlu. Podľa vlastných údajov Google pri tomto procese nezískava nijaké osobné údaje. Ak si napriek tomu funkciu Remarketing od Googlu neželáte, môžete si ju zásadne deaktivovať tým, že vykonáte príslušné nastavenia na https://www.google.com/settings/ads. Alternatívne môžete používanie cookies pre reklamu cielenú podľa záujmu deaktivovať prostredníctvom iniciatívy reklamnej siete tým, že sa budete riadiť pokynmi na https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

 

10. Google Adwords

Naša webová stránka využíva Google Conversion Tracking. Ak ste sa na našu webovú stránku dostali cez reklamu zverejnenú Googlom, Google AdWords uloží do vášho počítača cookie. Súbor cookie na Conversion Tracking sa uloží, ak užívateľ klikne na reklamu zverejnenú Googlom. Tieto cookies strácajú platnosť po 30 dňoch a neslúžia na osobnú identifikáciu. Ak užívateľ navštívi určité stránky našej webovej stránky a súbor cookie je stále aktívny, môžeme my a Google rozoznať, že užívateľ klikol na inzerát a bol presmerovaný na túto stránku. Každý zákazník Google AdWords dostane iný súbor cookie. Cookies teda nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov AdWords. Informácie získané pomocou conversion cookies slúžia na zostavenie štatistík Conversion pre zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli pre Conversion Tracking. Zákazníci sa dozvedia celkový počet užívateľov, ktorí klikli na ich inzerát a boli presmerovaní na stránku, vybavenú tagom Conversion Tracking. Nedostanú však informácie, pomocou ktorých by sa užívatelia dali osobne identifikovať.
Ak sa na Trackingu nechcete zúčastňovať, môžete odmietnuť ukladanie súboru cookie, ktorý je na to potrebný – napríklad cez nastavenie prehliadača, ktorý automatické ukladanie cookies deaktivuje všeobecne, alebo môžete svoj prehliadač nastaviť tak, že budú blokované cookies domény „googleleadservices.com“.
Pamätajte, prosím, na to, že nemôžete vymazať opt-out cookies, pokiaľ si neželáte zaznamenávanie nameraných údajov. Ak ste vymazali všetky svoje cookies v prehliadači, musíte príslušný súbor opt-out cookie zadať nanovo.

 

11. Vyhlásenie o ochrane údajov pre využívanie YouTube

Naša webová stránka používa pluginy stránky YouTube prevádzkovanej firmou Google. Prevádzkovateľom stránok je firma YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak navštívite niektorú z našich stránok vybavenú pluginom YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Pritom sa serveru YouTube oznámi, ktorú z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásení vo svojom účte YouTube, umožníte YouTube, aby vaše správanie pri surfovaní priradil priamo vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť tým, že sa odhlásite zo svojho účtu YouTube. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s užívateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov firmy YouTube na www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

12. Využívanie sociálnych pluginov sietí Facebook a Google+

Na našej webovej stránke sa používajú takzvané sociálne pluginy („pluginy“) sociálnych sietí Facebook a Google+. Tieto služby ponúkajú podniky Facebook Inc. a Google Inc. („poskytovateľ“). Facebook prevádzkuje firma Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook“). Google+ prevádzkuje firma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Prehľad pluginov a ich vzhľad nájdete tu: https://developers.facebook.com/plugins príp. https://developers.google.com/+/plugins.
Keď si načítate niektorú stránku našej webovej prezentácie, ktorá taký plugin obsahuje, vytvorí váš prehliadač priame spojenie so servermi Googlu alebo Facebooku. Obsah pluginu prenesie príslušný poskytovateľ priamo do vášho prehliadača a začlení ho do stránky. Začlenením pluginu získa poskytovateľ informáciu o tom, že váš prehliadač načítal príslušnú stránku našej webovej prezentácie, aj ak nemáte nijaký profil na príslušnej sociálnej sieti, alebo ak práve nie ste prihlásení. Túto informáciu (vrátane vašej IP adresy) prenáša váš prehliadač priamo na server príslušného poskytovateľa do USA a tam ju ukladá.
Ak ste prihlásení na jednej zo sociálnych sietí, môžu poskytovatelia návštevu našej webovej stránky bezprostredne priradiť vášmu profilu na Facebooku, príp. Google+. Ak s pluginmi interagujete, napríklad stlačíte tlačidlo „Páči sa mi to“ alebo „+1“, tak sa príslušná informácia takisto prenesie priamo na server poskytovateľov a tam sa uloží. Informácie sa okrem toho zverejňujú na sociálnej siete a tam sa zobrazujú vašim kontaktom.
Účel a rozsah získavania údajov a ďalšie spracúvanie a využívanie údajov zo strany poskytovateľov, ako aj vaše práva, ktoré sa toho týkajú, a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia môžete zistiť zo Zásad používania údajov týchto poskytovateľov.
Zásady používania údajov Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php
Zásady používania údajov Googlu: https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
Ak nechcete, aby Google alebo Facebook priraďovali údaje nazbierané prostredníctvom našej webovej prezentácie bezprostredne vášmu profilu v príslušnej sociálnej sieti, musíte sa pred svojou návštevou našej webovej stránky odhlásiť z príslušnej siete. Spúšťaniu pluginov môžete úplne zabrániť aj pomocou add-ons pre svoj prehliadač, napr. plugin Facebooku s add-on „Facebook Blocker“ (https://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

 

13. Využívanie funkcie Facebook Remarketing

Táto webová stránka používa funkciu remarketingu „Custom Audiences“ firmy Facebook Inc. („Facebook“). Táto funkcia slúži na to, aby návštevníkom tejto webovej stránky v rámci návštevy sociálnej siete Facebook prezentovala reklamné inzeráty cielené podľa záujmov („Facebook-Ads“). Kvôli tomu bola na tejto webovej stránke implementovaná remarketingová značka Facebooku. Prostredníctvom tejto značky – tagu – sa pri návšteve webovej stránky vytvorí priame spojenie k serverom Facebooku. Pritom sa na server Facebooku prenáša to, že ste navštívili túto stránku, a Facebook túto informáciu priradí vášmu osobnému užívateľskému účtu na Facebooku. Bližšie informácie o získavaní a využívaní údajov Facebookom, ako aj o svojich toho sa týkajúcich právach a možnostiach ochrany svojho súkromia nájdete v Zásadách používania údajov Facebooku na https://www.facebook.com/about/privacy.
Alternatívne môžete funkciu remarketingu „Custom Audiences“ deaktivovať na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads. Kvôli tomu musíte byť prihlásení na Facebooku.

 

14. Zásady používania údajov spoločnosti Klarna

Používanie osobných údajov v prípade výberu spoločnosti Klarna ako spôsobu platby:
Ak ste sa rozhodli pre platobné služby Klarna Faktúra a Klarna Nákup na splátky ako spôsob platby, súhlasili ste s tým, že sme kvôli vybaveniu nákupu na faktúru a kvôli overeniu identity a bonity získali a spoločnosti Klarna preniesli nasledujúce potrebné osobné údaje ako krstné meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, pohlavie, e-mailová adresa, IP adresa, telefónne číslo, ako aj údaje nevyhnutné na vybavenie nákupu na faktúru, ktoré súvisia s objednávkou, ako počet druhov tovaru, číslo druhu tovaru, fakturovaná suma a dane v percentách. Prenos týchto údajov sa uskutočňuje preto, aby spoločnosť Klarna mohla vystaviť faktúru na vybavenie vášho nákupu s realizáciou vami požadovaného vyúčtovania faktúry a vykonať overenie identity a bonity.
Spoločnosť Klarna má pritom podľa Spolkového zákona o ochrane údajov oprávnený záujem na prenose osobných údajov kupujúceho a potrebuje ich na to, aby si od firiem vedúcich úverový register vyžiadala informáciu na účely overenia identity a bonity. V Nemecku to môžu byť tieto firmy vedúce úverový register:
| Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
| CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Mníchov
| Creditreform Bremen Dahlke KG, Contrescarpe 17, 28203 Brémy
| infoscore Consumer Data GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 270, 33311 Gütersloh
V rámci rozhodnutia o založení, realizácii alebo ukončení zmluvného vzťahu spoločnosť Klarna získava a využíva, odhliadnuc od preverovania adresy, aj informácie o doterajšej platobnej morálke kupujúceho, ako aj hodnoty pravdepodobnosti tejto platobnej morálky v budúcnosti. Výpočet týchto hodnôt score spoločnosťou Klarna sa vykonáva na základe vedecky uznávaných matematicko-štatistických metód. Na to spoločnosť Klarna používa okrem iného aj vaše adresné identifikátory. Ak by sa po tomto výpočte ukázalo, že nie ste úveruschopný, spoločnosť Klarna vás o tom bude neodkladne informovať.
Odvolanie používania osobných údajov voči spoločnosti Klarna
1. Svoj súhlas s používaním osobných údajov môžete voči spoločnosti Klarna kedykoľvek odvolať. Spoločnosť Klarna je však v danom prípade naďalej oprávnená spracúvať, využívať a prenášať osobné údaje, ak je to nevyhnutné na zmluvné vybavovanie platieb prostredníctvom služieb spoločnosti Klarna, ak je to zákonom nariadené alebo ak to vyžaduje súd alebo nejaký orgán.
2. Samozrejme môžete kedykoľvek získať prístup k osobným údajom, ktoré spoločnosť Klarna uchováva. Toto právo zaručuje Spolkový zákon o ochrane údajov. Ak by ste si to ako kupujúci želali, alebo ak by ste chceli spoločnosti Klarna oznámiť zmeny ohľadom uložených údajov, môžete sa obrátiť na datenschutz@klarna.de.

 

15. Využívanie služby WhatsApp

Naša webová stránka odkazuje na službu „WhatsApp“ kvôli nadviazaniu kontaktu so servisným tímom AL-KO. Pritom sa manuálne alebo po kliknutí na odkaz otvorí externá aplikácia služby WhatsApp. Prevádzkovateľ služby WhatsApp je firma WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Ak chcete používať služby WhatsApp, budú sa vaše údaje prenášať do WhatsApp. Ak využívate WhatsApp, súhlasíte s Podmienkami používania a ochrany údajov služby WhatsApp na https://www.whatsapp.com/legal.

 

16. Informačný text pre Online zásady používania údajov webového partnera pre spoločnosť Sovendus Sales (ponuky poukážok)

Ponuky poukážok spoločnosti Sovendus GmbH: Ak si chcete vybrať ponuku poukážky, ktorá je pre vás práve zaujímavá, tak údaj hash vašej e-mailovej adresy a vašu IP adresu prenesieme pseudonymizovane a šifrovane do spoločnosti Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (čl. 6 ods.1 f) GDPR). Pseudonymizovaný údaj hash e-mailovej adresy sa použije na zohľadnenie prípadne existujúcej námietky voči reklame spoločnosti Sovendus (čl. 21 ods. 3, čl. 6 ods. 1 c) GDPR). Sovendus používa IP adresu výlučne na účely bezpečnosti údajov a spravidla ju anonymizuje po siedmich dňoch (čl. 6 ods. 1 f) GDPR). Okrem toho prenášame spoločnosti Sovendus na účely vyúčtovania pseudonymizovane číslo objednávky, hodnotu objednávky spolu s menou, ID relácie, kód kupónu a časovú pečiatku (čl. 6 ods. 1 f) GDPR). Ak sa zaujímate o ponuku poukážky spoločnosti Sovendus, k vašej e-mailovej adrese neexistuje nie je evidovaná námietka proti reklame a kliknete na baner s poukážkou, zobrazený len v tomto prípade, tak spoločnosti Sovendus šifrovane prenesieme oslovenie, meno a vašu e-mailovú adresu kvôli príprave poukážky (čl. 6 ods. 1 b) GDPR).
Ďalšie informácie o spracúvaní svojich údajov spoločnosťou Sovendus nájdete v Online zásadách používania údajov na www.sovendus.de/datenschutz.

 

17. Mandrill

Systémové e-maily a ďalšia internetová komunikácia zasielaná službou „ Mandrill“, platforma „MailChimp“, je prevádzkovaná americkou spoločnosťou Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Viac informácií o zabezpečení a ochrane súkromia službou Mandrill nájdete tu: https://mailchimp.com/legal/privacy

 

18. MailChimp

Firemná komunikácia je posielaná cez aplikáciu „ MailChimp“, prevádzkovanou spoločnosťou Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

E-mailové adresy našich adresátov , ako ďalšie dáta uvedené v tomto oznámení, sú uchovávané na serveroch aplikácii MailChimp, ktoré sú umiestnené v Spojených štátoch. Aplikácia MailChimp využíva tieto informácie k zasielaniu a vyhodnocovaniu zasielanej komunikácii menom spoločnosti AL-KO. Aplikácia MailChimp môže takto nazbierané dáta používať pre optimalizáciu a zlepšenie poskytovaných služieb, napr. pre technickú optimalizáciu aplikácie, alebo pre analytické účely. MailChimp v žiadnom prípade nevyužíva dáta adresátov komunikácií, nemá prístup k zašifrovanému obsahu komunikácie a nemá dohľad nad odovzdaním takejto komunikácie tretím stranám.

Viac informácií o ochrane osobných údajov aplikácie MailChimp nájdete tu: https://mailchimp.com/legal/privacy

Štatistické prieskumy a analýzy:
Firemné informácie obsahujú tzv. „Web-beacon“, čo je súbor veľkosťou jedného pixelu, ktorý je aktivovaný otvorením informácie. Vďaka tomuto nástroju, je možné získať technické informácie o internetovom prehliadači ,operačnému systému, času načítania, dobe otvorenia a IP adresy zariadenia. Tieto informácie môžu byť použité k zlepšeniu služieb na základe získaných technických údajov, alebo pri definovaní cieľových skupín a ich vzorcov chovania pri prečítaní firemného spravodaja.
Analytické nástroje aplikácie MailChimp pomáhajú pri zostavovaní štatistických prieskumov, ktoré zahŕňajú informácie o tom, či bola komunikácia otvorená, keď bola komunikácia otvorená a ktoré odkazy užívateľ rozklikol. Z technických dôvodov môžu byť tieto informácie priradené adresátom firemného spravodaja. Súkromný užívateľ je pre nás vždy na prvom mieste, preto takto získané informácie nepersonifikujeme a ani nezneužívame k ďalším účelom. Štatistické dáta nám slúžia len k tomu, aby sme lepšie poznali čitateľské návyky našich užívateľov, a prispôsobili im tak obsah firemného spravodaja, alebo adresovali iný obsah podľa záujmu užívateľa.

 

Naše postupy v ochrane údajov sú v súlade so Spolkovým zákonom o ochrane údajov (BDSG), ako aj so Zákonom o elektronických informačných a komunikačných službách (TMG).

As of: 7.6.2020