Splošni dobavni pogoji AL-KO KOBER Group

I. Splošne določbe

1.Za naše dobave in storitve v poslovanju s podjetji / podjetniki (v nadaljevanju "pogodbeni partnerji") veljajo spodaj navedeni dobavni in plačilni pogoji (v nadaljevanju "pogoji") izključno v besedilu, vsakokrat veljavnem v času dobave ali storitve. Drugačni poslovni pogoji, zlasti nabavni pogoji, so veljavni le, če so bili izrecno pisno priznani. To velja tudi v primeru, da dobavo opravimo brez pridržkov po tem, ko je pogodbeni partner ugovarjal veljavnosti naših pogojev.

2.Splošne poslovne pogoje dopolnjujejo posebni pogoji glede na poslovno področje.

3. Pogodbeni partner z oddajo naročila soglaša, da naši poslovni pogoji veljajo za celotno poslovno zvezo z njim tudi v prihodnosti.

4. Za veljavnost vseh dogovorov in pravno pomembnih izjav pogodbenih strank in njihovih zastopnikov / izpolnitvenih pomočnikov, ki zadevajo sklenitev pogodbe, se zahteva pisna oblika, pri čemer je pisna oblika priznana tudi z nosilci podatkov vključno z elektronsko pošto. To ne velja za poznejše dogovore, ki spreminjajo pogodbo.

II. Ponudba, sklenitev pogodbe, pridržek sprememb

1. Naše ponudbe so vedno neobvezujoče, razen če je bilo pisno dogovorjeno drugače.

2. Pridržujemo si pravico do sprememb trgovsko običajnih količin ali toleranc kakovosti, če se s tem ne spremenijo cena in / ali bistvene značilnosti storitve ali dobavnega časa in so spremembe / odstopanja dopustne za pogodbenega partnerja.

3. Slike, podatki o teži in merah, tehnični podatki itd., ki se nanašajo na naše blago, veljajo ne glede na obliko vsakokratnega nosilca podatkov samo kot približki, običajni v panogi, če jih v potrditvi naročila nismo izrecno označili kot zavezujoče.

4. Naša pisna potrditev naročila je izključno odločilna za sprejem naročila, obseg in čas dobave. Velja pravica do pridržka naše pravilne in pravočasne sposobnosti za dobavo.

5. Ugovore proti potrditvam naročila moramo prejeti v pisni obliki takoj, najpozneje pa v osmih dneh po datumu izdaje.

III. Cene; izdajanje računov; prometni davek

1. Naše cene so neto cene in veljajo brez embalaže, tovornine, zavarovanja in carine, s pribitkom zakonskega davka na dodano vrednost, veljavnega na dan dobave ali storitve.

2. Če se bistveno spremenijo stroški plač, materiala ali energije, je vsaka pogodbena stranka upravičena zahtevati razumno prilagoditev cene ob upoštevanju teh dejavnikov.

3. Elektronski računi: Praviloma pošiljamo svoje račune po elektronski poti. Če pogodbeni partner pri svojem naročilu izrecno ne zahteva računa v papirni obliki, naročilo vsebuje tudi njegovo tiho soglasje za izdajo elektronskega računa. Pogodbeni partner lahko to privolitev kadar koli prekliče z veljavnostjo za prihodnost in - bodisi omejeno na posamezno naročilo ali na splošno za vse prihodnje dobave - zahteva izdajo računov v papirni obliki. Na zahtevo nam mora pogodbeni partner sporočiti naslov elektronske pošte, na katerega naj pošiljamo njemu namenjene elektronske račune. Pogodbenega partnerja opozarjamo, da mora elektronski račun arhivirati v istem elektronskem formatu, kot je bil račun izdan in prejet.

4. Dokazilo o izvozu: Če pogodbeni partner s sedežem zunaj države, v kateri ima naša tovarna, udeležena v pogodbi, svoj sedež (tuji odjemalec), prevzame blago od nas sam ali po pooblaščenih prevoznih podjetjih in ga prepelje ali pošlje v tujino, nam mora pogodbeni partner predložiti davčno zahtevano dokazilo o izvozu. Če tega dokazila ne bo predložil tudi v naknadnem roku, ki smo ga za to določili, smo upravičeni, da od pogodbenega partnerja naknadno zahtevamo prometni davek, ki je nastal za dobavo.

5. Identifikacijska številka za prometni davek in potrdilo o prejemu tovora: Pri dobavah pogodbenim partnerjem s sedežem v drugi državi članici EU nam mora pogodbeni partner pred dobavo sporočiti svojo identifikacijsko številko za prometni davek, pod katero je obdavčen za pridobitno dejavnost znotraj EU. Če v svojih računih za dobavo pogodbenim partnerjem s sedežem v drugi državi članici EU ne izkažemo prometnega davka, velja to s pridržkom, da pristojni davčni organi priznavajo neobdavčeno dobavo znotraj Skupnosti. Pogodbeni partner je dolžan sodelovati v tem smislu, da nam mora na prvi poziv takoj izročiti potrdilo o prejemu dobavljenega blaga [potrdilo o prejemu tovora] v zanj predvideni obliki. Če ni pogojev za neobdavčeno dobavo znotraj skupnosti, ker npr. od svojega pogodbenega partnerja nismo prejeli identifikacijske številke za prometni davek ali zahtevanega potrdila o prejemu tovora v za to določenem naknadnem roku, smo upravičeni, da od pogodbenega partnerja naknadno zahtevamo pri dobavi nastali prometni davek.

IV. Dobava in storitev

1. Če ni drugače dogovorjeno, dobavljamo FCA (Incoterms 2010) s sedeža naše tovarne, ki je udeležena v pogodbi. Sami lahko izberemo način odpreme, če ni drugače dogovorjeno. Majhna naročila in dobave rezervnih delov pošiljamo samo proti predplačilu ali po povzetju in brez odobritve naših popustov.

2. Če je dogovorjena dobava "franko gradbišče" ali "franko skladišče", pomeni to dobavo brez razkladanja pod pogojem, da obstaja dostopna cesta, prevozna za težko tovorno vozilo s prikolico (razred vozil ES N3 ). Če dostavno vozilo zapusti prevozno dovozno cesto po navodilu pogodbenega partnerja, je slednji odgovoren za nastalo škodo. Razkladanje mora nemudoma opraviti pogodbeni partner. Čakalne dobe se zaračunajo pogodbenemu partnerju.

3. "Približni" datumi, ki smo jih navedli za dobave in storitve, niso pravno zavezujoči. Nespremenljive datume moramo kot takšne potrditi pisno. Rok za dobavo je ohranjen, če je bil do izteka tega roka predmet dobave izločen zaradi krivde pri prevzemu in je bil točno ponujen pogodbenemu partnerju, v primeru krivde pri odpremi pa če je bil izročen prevozniku.

4. Delne dobave in storitve so dovoljene kot je trgovsko običajno, in jih lahko tudi posebej zaračunamo. Delne dobave ali delne storitve so izjemoma nedopustne, če ne ustrezajo pogodbenemu partnerju.

5. Če je neobvezujoč termin dobave ali storitve prekoračen za več kot 2 tedna, je pogodbeni partner upravičen, da nas pisno pozove, da dobavo ali storitev opravimo v razumnem roku. Če dobava ali storitev nista opravljeni do poteka naknadnega roka, lahko pogodbeni partner s pisno izjavo razveljavi pogodbo (odstop).

6. Višja sila: Nismo odgovorni za zamude pri dobavi in izvedbi zaradi višje sile. V teh primerih smo dolžni nemudoma obvestiti pogodbenega partnerja o motnji pri dobavi ali storitvi in njenem predvidenem trajanju. Roki in termini se pri njih podaljšajo za zadevni čas, vendar največ za 2 tedna. Takšni nepredvidljivi dogodki nas prav tako upravičujejo, da v celoti ali delno zahtevamo razveljavitev pogodbe.

7. Predpogoj za izpolnitev naših obveznosti dobave ali storitve je pravočasno in pravilno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti pogodbenega partnerja, zlasti njegovih plačilnih obveznosti.

8. Če pogodbeni partner zamuja s prevzemom v skladu z zakonskimi določbami, krije s tem nastale višje stroške. Pogodbeni partner nosi nevarnost naključne izgube ali naključnega poslabšanja od trenutka obvestila o pripravljenosti za prevzem, če obstaja krivda pri prevzemu. Pri krivdi v odpremi preide nevarnost na pogodbenega partnerja s predajo prevozniku. Nevarnost preide tudi, če obstajajo pogoji za zamudo pri prevzemu. Blago, za katerega je bila v skladu s pogodbo sporočena pripravljenost za prevzem, je treba takoj odpoklicati, sicer smo po predhodni določitvi naknadnega roka (opomin) upravičeni izbrati, da ga dobavimo na stroške in nevarnost kupca ali pa skladiščimo po lastni presoji in ga takoj zaračunamo.

9. Pristojbina za skladiščenje: Če zamuda pogodbenega partnerja pri prevzemu povzroči zamudo pri odpremi, nam mora pogodbeni partner povrniti stroške skladiščenja, nastale v času trajanja zamude, na podlagi dokazil ali pavšalno v višini stroškov skladiščenja, ki jih za skladiščenje običajno zaračuna špediter. Namesto tega smo upravičeni, da blago dejansko skladiščimo pri špediterju po lastni izbiri in pogodbenemu partnerju zaračunamo pri tem nastale stroške skladiščenja. Pogodbeni partner ima pridržno pravico dokazati manjšo ali celo nobeno škodo.

10. Pogodbeni partner mora pri prevozu pri nas prevzetega blaga poleg zakonskih določb za zavarovanje tovora upoštevati tudi v tem smislu sprejeta tehnična pravila in postopkovna navodila AL-KO za ravnanje pri zavarovanju tovora v cestnem prometu (dostopno na http://www.al-ko.de/download/FZT_verfahrenanweisung_Ladungsicherung.pdf). Pogodbeni partner mora zgornje obveznosti naložiti tudi svojim morebitnim pooblaščenim prevoznikom ali prevoznim podjetjem.

V. Plačilni pogoji

1. Načeloma velja rok plačila, naveden na našem računu kot termin zapadlosti. V tem oziru imamo pravico določiti plačilo. Če je ta plačilni rok prekoračen, samodejno nastopi zamuda, ne da bi se za to zahteval opomin, pod pogojem, da je neplačilo zakrivil dolžnik. V primeru zamude smo upravičeni zahtevati zakonske zamudne obresti, veljavne za podjetniško poslovanje. To ne vpliva na veljavnost nadaljnjih zahtevkov zaradi zamude pri plačilu.

2. Za razliko od 1. točke se morajo plačila brez odbitka opraviti ob konkretno dogovorjeni zapadlosti, sicer pa v 8 bančnih delovnih dneh po datumu računa in prejemu računa, na vsakokrat navedeni bančni račun v valuti, ki velja na sedežu tovarne, udeležene v pogodbi, če v računu ni naveden termin zapadlosti skladno s 1. točko. V tem oziru je za začetek roka odločilen kasnejši dogodek. Če je bilo za plačila dogovorjeno poplačilo s knjiženjem v breme po SEPA, pogodbeni partner soglaša, da lahko rok za predhodno obvestilo (pre-notification) izknjiženja poplačila za razliko od standardnega roka po pravilniku SEPA skrajšamo za do 2 dni.

3. Menice sprejemamo samo na podlagi posebnega pisnega dogovora. Stroške bank, diskonta in poplačila krije pogodbeni partner.

4. Če smo po sklenitvi pogodbe obveščeni o objektivno danih okoliščinah, ki lahko zmanjšajo kreditno sposobnost pogodbenega partnerja, smo upravičeni, da storitev zavrnemo in določimo pogodbenemu partnerju razumni rok, v katerem mora postopno plačevati dobavo ali dati zavarovanje. Če pogodbeni partner to zavrne ali se rok izteče brez uspeha, lahko zahtevamo razveljavitev pogodbe in odškodnino za neizpolnitev.

5. Pogodbeni partner nima pravice zadržati kupnine zaradi morebitnih nasprotnih zahtevkov, ki ne izhajajo iz tega pogodbenega razmerja. Pravica do pobota obstaja samo z nespornimi, za odločanje zrelimi ali pravomočno ugotovljenimi nasprotnimi zahtevki. Pravica do pobota obstaja tudi, če nasprotni zahtevek, ki ga je pogodbeni partner uporabil za pobot, izhaja iz razloga, ki mu (delno) daje ali bi dajal pravico, da zavrne storitev.

VI. Pridržek lastninske pravice

1. Vse dobavljeno blago (pridržano blago) ostaja naša last do celotnega plačila vseh naših terjatev iz poslovnega razmerja, vključno s prihodnjimi, ne glede na pravni razlog, tudi če so bile plačane posebej označene terjatve. Pri sprotnem računu šteje zadržana lastnina za zavarovanje naših terjatev po stanju. Pridržek lastninske pravice velja tudi za primer ponovne prodaje in / ali nadaljnje predelave pridržanega blaga. V slednjem primeru predelava poteka za nas kot proizvajalca.

2. Pogodbeni partner lahko pridržano blago prodaja naprej le v rednem poslovanju, dokler ni v zamudi in pod pogojem, da njegovi kupci ne morejo terjatve iz ponovne prodaje pobotati z nasprotno terjatvijo. Pogodbeni partner ni upravičen kako drugače razpolagati s pridržanim blagom, zlasti ga ne prenesti v zavarovanje in zastaviti.

3. Terjatve iz ponovne prodaje pridržanega blaga se nam že zdaj odstopijo v zavarovanje do popolnega plačila naših terjatev (1. točka). Ta odstop zavarovanja že zdaj sprejemamo. Če je pogodbeni partner s svojimi prihodnjimi terjatvami iz odtujitve svojega blaga že predhodno razpolagal, kar bi lahko nasprotovalo odstopu zavarovanja na nas (kot na primer predhodni odstopi v okviru pogodbe o faktoringu), se šteje, da nam je namesto terjatev iz ponovne prodaje našega pridržanega blaga v zavarovanje odstopljen tozadevni zahtevek pogodbenega partnerja za protidajatev do okoriščenca iz predhodnega razpolaganja (npr. faktoring banke). Pogodbeni partner nas mora takoj obvestiti, če in ko je predhodno razpolagal s terjatvami, ki bodo v prihodnje nastale iz njegovega poslovanja ali če obstajajo ali se bližajo pogodbene ali druge obveznosti, ki bi lahko vplivale na naše pravice do zavarovanja.

4. Pogodbeni partner je upravičen prejemati plačila terjatev iz ponovne prodaje do našega kadar koli dopustnega preklica. Izkupički iz prodaje našega pridržanega blaga ali surogati, ki jih nadomeščajo (npr. pri faktoringu) postanejo neposredno naša last v višini našega vsakokratnega deleža v računu. To ne vpliva na našo pristojnost, da sami izterjamo nam odstopljeno terjatev, če niso upoštevani naši plačilni pogoji. Na našo zahtevo je pogodbeni partner dolžan obvestiti svoje dolžnike o odstopu na nas in nam dati podatke, potrebne za uveljavljanje terjatev. V primeru ukrepov prisilne izvršbe tretjih v naše pravice do zavarovanja mora pogodbeni partner opozoriti na naše pravice in nas o tem takoj obvestiti.

5. Če pogodbeni partner zamuja s plačilom, smo po določitvi razumnega naknadnega roka upravičeni na stroške pogodbenega partnerja zahtevati vračilo pridržanega blaga tudi brez odstopa od pogodbe.

6. Pravica pogodbenega partnerja do ponovne prodaje in izterjave terjatev iz tega samodejno ugasne, ne da bi se za to zahtevala določitev naknadnega roka, če so izpolnjeni pogoji, pod katerimi bi lahko pogodbeni partner predlagal uvedbo postopka zaradi insolventnosti. Enako velja, če se neuspešno izteče rok, ki smo ga določili, do katerega se od pogodbenega partnerja zahteva predplačilo ali zavarovanje zaradi poslabšanja njegove kreditne sposobnosti (glej V.4. točko). Če preneha pravica pogodbenega partnerja do ponovne prodaje, lahko zahtevamo vračilo pridržanega blaga na stroške pogodbenega partnerja. Pogodbeni partner nam mora v vsakem primeru nadomestiti višje tovornine, odpremo in druge stroške ter morebitno znižanje vrednosti blaga.

7. Obdelava in predelava pridržanega blaga se opravita za nas kot proizvajalca brez obveznosti za nas. Če je pridržano blago povezano ali predelano z drugimi predmeti, ki nam ne pripadajo, pridobimo solastništvo na novi stvari v razmerju med vrednostjo računa za naše blago in vrednostjo računa drugega uporabljenega blaga. Predelano blago ali naši solastniški deleži v njem štejejo za pridržano blago v smislu prejšnjih točk.

8. Če vrednost za nas obstoječega zavarovanja ne le začasno preseže naše terjatve za skupno več kot 10 %, vam po želji vrnemo zavarovanje v ustrezni višini po svoji izbiri. To se zgodi tudi, če ocenjena vrednost zavarovanja presega 150 % zavarovane terjatve.

9. Pri čezmejnih poslovnih transakcijah mora pogodbeni partner sprejeti ukrepe, ki se nujno zahtevajo v njegovi matični državi za zaščito našega pridržka lastninske pravice. Sem spadajo, na primer, - v Švici: sodelovanje pri vpisu našega pridržka lastninske pravice v uradnem registru; - v Avstriji: vpis podaljšanega pridržka lastninske pravice z navedbo terjatve za kupnino v svoje knjige; - v Španiji: sodelovanje pri izdelavi notarske listine. Če primerljiva ureditev pridržka lastninske pravice, kot je možna po pravu, ki velja na sedežu našega pogodbenega dobavitelja ni priznana v matični državi pogodbenega partnerja (zlasti če ne obstaja inštitut razširjenega ali podaljšanega pridržka lastninske pravice), lahko od pogodbenega partnerja kadar koli zahtevamo bančno poroštvo, bančno garancijo ali adekvatno vredno zavarovanje v višini ustrezne vrednosti naročila za dobavo našega blaga.

VII. Jamstvo prodajalca zaradi neskladnosti s pogodbo (jamstvo za napake)

1. Pogodbeni partner je upravičen do naših dobav in storitev v skladu s pogodbo. Če ni drugače dogovorjeno, jamčimo za morebitne neskladnosti s pogodbo, zlasti za stvarne napake v skladu z zakonskimi določbami.

2. Ne jamčimo za neskladnosti s pogodbo, nastale zaradi neprimerne ali nestrokovne uporabe, nepravilne namestitve oziroma zagona s strani pogodbenega partnerja ali tretjih, kot tudi ne za običajno obrabo, nepravilno ali malomarno ravnanje ali za posledice nestrokovnih sprememb ali popravil s strani pogodbenega partnerja ali tretjih, opravljenih brez našega soglasja .

3. Pred uveljavljanjem svojih pravnih sredstev nam pogodbeni partner določi razumen naknadni rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti in nam omogoči, da pravilno preučimo zahtevke, ki so nam postavljeni. To ne velja v primerih, ko naknadna izpolnitev ni mogoča, ko upravičeno zavračamo naknadno izpolnitev ali ko naknadna izpolnitev ni uspela.

4. Pogodbeni partner je dolžan blago pregledati v kratkem roku, najkasneje v 5 delovnih dneh po prejemu v namembnem kraju. Pogodbeni partner mora v razumnem roku, vendar najpozneje v 14 koledarskih dneh po prejemu blaga v namembnem kraju, pisno prijaviti vidne napake, skrite napake pa v razumnem roku, najpozneje v 14 koledarskih dneh po odkritju napake. Vrsta napake mora biti jasno opredeljena.

5. Če je napaka prijavljena upravičeno in skladno z rokom, po naši izbiri najprej izboljšamo reklamirano blago ali dobavimo brezhibni nadomestek, če naknadna izpolnitev ni nemogoča ali ni povezana z nesorazmernimi stroški.

6. Če ima pogodbeni partner odškodninski zahtevek zaradi napak na kupljenem artiklu, jamčimo zanje eno leto po dostavi v skladu z zakonskimi določbami.

Po poteku enega leta po dostavi jamčimo za odškodnino samo kot sledi: Neomejeno jamčimo za hudo malomarno in namerno kršitev obveznosti, pa tudi pri naklepu, garanciji kakovosti ali jamstvu po Zakonu o jamstvu za izdelke. Neomejeno jamčimo tudi za vsako poškodbo telesa, življenja ali zdravja. Sicer za lahko malomarnost jamčimo le v primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti (glavnih obveznosti). To so tako bistvene pogodbene obveznosti, ki šele omogočajo izvajanje pogodbe in se lahko pogodbeni partner redno zanese na njihovo upoštevanje. V primeru lahke malomarne kršitve glavnih obveznosti pa jamčimo le za predvidljivo škodo, značilno za pogodbo. Omejitev jamstva v primeru lahke malomarne kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti ne velja, če je lahka malomarna kršitev teh obveznosti povzročila škodo za telo, življenje ali zdravje. Te izključitve in omejitve odgovornosti veljajo enako za naše organe, zakonite zastopnike in izpolnitvene ter opravilne pomočnike.

7. Dogovorjene cene že vključujejo splošni popust za omejitev pravic do napak v primeru poslabšanja poslovanja (člen 4 Direktive 1999/44/ES).

8. Za nadomestno dobavljene in nameščene dele ter popravila je garancijski rok 1 leto po dobavi / namestitvi. Za razliko od tega jamčimo za odškodnino, kot je urejeno zgoraj pod 6. točka g.

VIII. Jamstvo za izdelke

Za škodo zaradi napake na izdelku odgovarjamo v skladu z zakonskimi predpisi o jamstvu za izdelke.

IX. Omejitev jamstva

1. Za hudo malomarne in namerne kršitve obveznosti jamčimo neomejeno. Prav tako v celoti jamčimo za vsako krivdno telesno poškodbo, poškodovanost življenja ali zdravja. Jamčimo tudi neomejeno pri naklepu, garanciji kakovosti in po Zakonu o jamstvu za izdelke. Sicer za lahko malomarnost jamčimo le v primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti (glavnih obveznosti). To so tako bistvene pogodbene obveznosti, ki šele omogočajo izvajanje pogodbe in se lahko pogodbeni partner redno zanese na njihovo upoštevanje. V primeru lahke malomarne kršitve glavnih obveznosti pa jamčimo le za predvidljivo škodo, značilno za pogodbo, razen če iz nje izhajajo telesne poškodbe, poškodovanost življenja ali zdravja. V slednjem primeru prav tako jamčimo neomejeno.

2. Te izključitve in omejitve odgovornosti veljajo enako za naše organe, zakonite zastopnike in izpolnitvene ter opravilne pomočnike.

.

X. Varovanje tajnosti

1. Pogodbeni partner se zavezuje, da bo vse nejavne komercialne in tehnične podrobnosti, ki so mu postale znane v poslovnem razmerju z nami, obravnaval kot poslovno tajnost.

2. Risbe, modeli, šablone, vzorci in podobni predmeti ne smejo biti prepuščeni ali kako drugače dostopni nepooblaščenim tretjim. Razmnoževanje takšnih predmetov je dovoljeno le v okviru operativnih zahtev in določb o avtorskih pravicah.

3. Če pogodbeni partner ne bo sprejel naše nanj naslovljene ponudbe, se zavezuje, da nam bo predano ponudbeno dokumentacijo takoj in v celoti vrnil.

XI. Druge določbe

1. Če ni pisno drugače dogovorjeno, je kraj izpolnitve sedež naše tovarne, udeležene v pogodbi.

2. Pristojno sodišče za obe pogodbeni stranki je sedež naše tovarne, udeležene v pogodbi, če je pogodbena stranka trgovec, pravna oseba javnega prava ali poseben javnopravni sklad. Ne glede na to smo tudi upravičeni tožiti pogodbenega partnerja pri zanj splošno pristojnem sodišču.

3. Za pogodbeno razmerje je odločilno samo pravo, ki velja na vsakokratnem pristojnem sodišču (lex fori) ob izključitvi določb kolizijskega prava. V čezmejnem poslovanju se uporablja Konvencija ZN z dne 11. aprila 1980 o pogodbah v mednarodni prodaji blaga [CISG]. Če CISG ne vsebuje ureditve, se pravna razmerja pogodbenih strank določijo po pravnem redu na vsakokrat pristojnem sodišču ob izključitvi določb po kolizijskem pravu.

4. Pogodbeni partner soglaša, da obdelujemo in uporabljamo osebne podatke pogodbenega partnerja, prejete v okviru ali v povezavi z medsebojnim poslovnim razmerjem, v obsegu, ki ga dovoljuje Direktiva 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 (Direktiva o varstvu podatkov).

5. Če bi bila ali bi postala katera od določb v teh poslovnih pogojih ali določba v okviru naših drugih pogodbenih dogovorov neveljavna, to ne vpliva na veljavnost teh pogojev / dogovorov. V tem primeru si bodo pogodbene stranke prizadevale nadomestiti neveljavno določbo z ureditvijo, ki ji je čim bližja po gospodarski uspešnosti.