Säkerhetsdatablad för produkter

För att se alla filer på rätt sätt, öppna vanligst den här sidan med Internet Explorer.

EG-Konformitätserklärung_WiFi_Funkmodul_2014-53-EU_vollst_20191216

I enlighet med REACH-förordningen ("Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen"), som trädde i kraft den 1 juni 2007, krävs alla leverantörer enligt artikel 31 stycke 1 1 att ge varje "köpare av ämnet eller preparatet" (kunder) information i form av ett säkerhetsdatablad. För färdiga produkter som AL-KO säljer är denna skyldighet inte existerande! Vi vill dock ge säkerhetsdatabladen till dig som information. Nedan hittar du alla tillgängliga säkerhetsdatablad för våra produkter. Om du behöver ett datablad kontaktar du vår ansvariga försäljare.

According to the REACH Regulation ("Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament for the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances") which became effective on 1 June 2007, all suppliers are obliged after article 31 paragraph 1 to provide each "buyer of the substance or the preparation" (Customers) with information in form of a safety data sheet. For finished goods, which the AL-KO company sells, this obligation is not existing! However we would like you to provide the safety data sheets as information. Below you will find all currently available safety data sheets for our articles. If you should not find a data sheet, please consult your responsible clerk in the sales.