Právo odstoupit od smlouvy

*********************************************************************************************************************************

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem)

1.4. Můžete rovněž použít vzorový formulář na stránkách prodávajícího, není to však Vaší povinností.

1.5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

1.6. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Důsledky odstoupení od smlouvy

1.7. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil jinak.

1.8. Prodávající využívá vrácení formou bankovního převodu na Váš účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

1.9. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

1.10. V podrobnostech odkazujeme na obchodní podmínky zveřejněné na stránkách prodávajícího.

*********************************************************************************************************************************

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku

Prodávající – podnikatel:

AL-KO KOBER spol. s r.o.
Písek, Táborská 2134, PSČ 397 01
Identifikační číslo: 469 93 312

Kupující – spotřebitel: Jméno a příjmení:

Adresa:

Kontaktní údaje: telefon e-mail

Vážení,

dne _____________ jsem prostřednictvím Vašeho e-shopu s Vámi uzavřel kupní smlouvu na zboží. Toto zboží jsem převzal dne _____________
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1) ve spojení s § 1818 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a od smlouvy odstupuji.

Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno na faktuře - ANO/NE . (ANO = vše, NE = dále uveďte zboží, které chcete vrátit)

Zboží:

Číslo daňového dokladu (faktury):

Sériové číslo zboží:

Zboží Vám zasílám zpět a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny včetně účtovaného dopravného (uvedeno na daňovém dokladu) ve výši:

ve prospěch mého bankovního účtu č.:
nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

_____________
(vlastnoruční podpis kupujícího

Místo:
Dne:

Přílohy:
kopie daňového dokladu (faktury)