Stopka redakcyjna/Ogólne Warunki Handlowe

Jednostka odpowiedzialna za zawartość strony internetowej dotyczącej techniki powietrznej oraz usługodawca zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG):  


AL-KO THERM GMBH
Hauptstraße 248 – 250
89343 Jettingen-Scheppach
Niemcy

Tel: +49 8225 39-0
Faks: +49 8225 39-2113
e-mail: info.therm@al-ko.de

Osoby zarządzające: Dr. Christian Stehle, Peter Kaltenstadler

HRB 1560- AG Memmingen 
NIP: DE 130847952 

Nasze warunki zakupu dla Dostawców dostępne są tutaj 

Nasze warunki dostawy dostępne są tutaj 

Zakład produkcyjny Wittenberg:

AL-KO THERM GmbH
Möllensdorfer Straße 13a
06886 Lutherstadt Wittenberg
Tel.: 03491 618-727
Faks: 03491 618-752

UWAGI PRAWNE:

Uwagi dotyczące ochrony danych osobowych
Wszystkie dane osobowe zebrane na stronie AL-KO THERM GmbH podlegają archiwizacji, przetwarzaniu i w razie potrzeby udostępnianiu w ramach Grupy AL-KO wyłącznie w celach indywidualnej obsługi klienta, przesyłania informacji o produktach lub przedstawiania ofert. AL-KO THERM zapewnia, że wszelkie dane osobowe chronione są w sposób zgodny z obowiązującymi odnośnymi regulacjami prawnymi.

Ustawa antydyskryminacyjna
Neutralne płciowo opisy osób – w celu zapewnienia większej czytelności przy opisach osób nie korzystano z form wskazujących na płeć (np. pracownik/pracownica, pracodawca/pracodawczyni). O ile  w tekście występuje tylko jedna z form wskazujących na płeć, należy ją rozumieć jako odnoszącą się do obu płci.

Prawa autorskie
AL-KO zastrzega sobie prawa do wszelkich tekstów, obrazów, grafik, danych audio i animacji użytych na tej stronie internetowej. Elementy te podlegają ochronie w ramach ustawy o prawach autorskich i innych ustaw. Część użytych na stronie elementów podlega ochronie praw autorskich stron trzecich. Kopiowanie, rozpowszechnianie, edycja lub udostępniana treści strony internetowej AL-KO osobom trzecim bez zgody  AL-KO THERM GmbH zabronione!  Powyższy zakaz nie dotyczy danych opisanych na stronie internetowej w sposób jednoznaczny jako przeznaczonych do udostępniania i pobierania.


Znaki towarowe
Znaki słowne i graficzne występujące na stronie internetowej AL-KO są w przeważającej części objęte ochroną prawną. Dotyczy to szczególnie logo, nazw produktu i opisów typów.

Brak gwarancji, wykluczenie odpowiedzialności
Strony internetowe AL-KO przygotowywane są z zachowaniem należytej staranności. Mimo to AL-KO nie może gwarantować bezbłędności i dokładności zawartych na nich informacji. AL-KO wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody, pośrednie i bezpośrednie, wynikłe z korzystania z niniejszej strony internetowej, o ile nie wynikają one z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa ze strony firmy AL-KO bądź jej przedstawicieli. Pobieranie danych i podawanie danych osobowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Wskazówka
Wyrokiem z dnia 12 maja 1998 sąd okręgowy w Hamburgu orzekł, że podmiot udostępniający hiperłącze jest potencjalnie współodpowiedzialny za treść przywołanych za jego pomocą stron. Zgodnie z decyzją sądu można temu zapobiec tylko przez wyraźne zdystansowanie się od tych stron. Na naszej stronie internetowej znajdują się hiperłącza prowadzące do wielu innych stron w Internecie.

Pragniemy wyraźnie zaznaczyć, iż nie mamy żadnego wpływu na treści przedstawione na przywołanych za ich pomocą stronach. Dlatego dystansujemy się od wszelkiej zawartości tych stron i nie rościmy sobie do nich praw własności.

Oświadczenie to dotyczy wszystkich hiperłączy oraz zawartości wszystkich przywołanych za ich pomocą stron.