Stopka redakcyjna

Wydawca:

AL-KO KOBER Sp. z o.o.
Wysogotowo, Bukowska 10
62-081 Przeźmierowo


www.al-ko.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu
KRS 0000008773
NIP 779-10-00-909
Kapitał zakładowy 5 000 000 zł
Prezes Zarządu: Marcin Lisynski

Kontakt:
phone: +48 (61) - 816 19 25
Fax: +48 (61) - 816 19 80
e-mail: al-ko@al-ko.pl

www.al-ko.pl

Ustawa antydyskryminacyjna

Neutralne płciowo opisy osób – w celu zapewnienia większej czytelności przy opisach osób nie korzystano z form wskazujących na płeć (np. pracownik/pracownica, pracodawca/pracodawczyni). O ile w tekście występuje tylko jedna z form wskazujących na płeć, należy ją rozumieć jako odnoszącą się do obu płci.

Prawa autorskie

AL-KO zastrzega sobie prawa do wszelkich tekstów, obrazów, grafik, materiałów audio i animacji użytych na tej stronie internetowej. Elementy te podlegają ochronie w ramach ustawy o prawach autorskich i innych ustaw. Część użytych na stronie elementów podlega ochronie praw autorskich stron trzecich. Kopiowanie, rozpowszechnianie, edycja lub udostępniana treści strony internetowej AL-KO osobom trzecim bez zgody AL-KO KOBER Sp. z o.o. zabronione! Powyższy zakaz nie dotyczy danych opisanych na stronie internetowej w sposób jednoznaczny jako przeznaczonych do udostępniania i pobierania.

Znaki towarowe

Znaki słowne i graficzne występujące na stronie internetowej AL-KO są w przeważającej części objęte ochroną prawną. Dotyczy to szczególnie logo, nazw produktu i opisów typów.

Brak gwarancji, wykluczenie odpowiedzialności

Strony internetowe AL-KO przygotowywane są z zachowaniem należytej staranności. Mimo to AL-KO nie może gwarantować bezbłędności i dokładności zawartych na nich informacji. AL-KO wyłącza odpowiedzialność za szkody, pośrednie i bezpośrednie, wynikłe z użycia niniejszej strony internetowej, o ile nie wynikają one z zamierzonego działania lub poważnych zaniedbań firmy AL-KO bądź jej przedstawicieli. Pobieranie danych i podawanie danych osobowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Wskazówka

Wyrokiem z dnia 12 maja 1998 sąd okręgowy w Hamburgu orzekł, że podmiot udostępniający hiperłącze jest potencjalnie współodpowiedzialny za treść przywołanych za jego pomocą stron. Zgodnie z decyzją sądu można temu zapobiec tylko przez wyraźne zdystansowanie się od tych stron. Na naszej stronie internetowej znajdują się łącza prowadzące do wielu innych stron.

Pragniemy jasno stwierdzić, że w żaden sposób nie wpłynęliśmy na zawartość tych stron. Dlatego dystansujemy się od wszelkiej zawartości tych stron i nie rościmy sobie do nich prawa własności.

Oświadczenie to dotyczy wszystkich łączy oraz zawartości wszystkich stron, do których łącza te prowadzą.