Juridisks paziņojums

Izdevējs:

AL-KO KOBER SIA
Čiekurkalna 2.līnija 75
1026 Rīga
Lettland
Tälrunis: (+371) 67 627 326 
Telefakss: (+371) 67 807 018 
E-pasts: al-ko@al-ko.lv
www.al-ko.com/lv

​Autortiesības

AL-KO patur visas tiesības uz tekstiem, attēliem, grafiskajiem attēliem, skaņas datnēm un animāciju, kas tiek izmantota interneta vietņu veidošanai. Uz šiem elementiem attiecas autortiesību aizsardzības likums un citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Dažos gadījumos tīmekļa vietnes izveidei izmantotie elementi tiek aizsargāti arī ar trešās puses autortiesībām. Bez iepriekšējas AL-KO KOBER SE rakstiskas atļaujas nedrīkst komerciālā nolūkā kopēt, izplatīt, mainīt vai nodot trešo pušu rīcībā AL-KO tīmekļa vietnes saturu. Tas neattiecas uz informāciju, kas AL-KO tīmekļa vietnē ir ievietota ar īpašu norādi lejupielādēšanai un publicēšanai.

Preču zīmes

Vairums no vārdiskajām un grafiskajām preču zīmes AL-KO interneta vietnēs ir aizsargātas. Tas jo īpaši attiecināms uz logotipiem, izstrādājumu nosaukumiem un tipu apzīmējumiem.

Bez garantijas, ar ierobežotu atbildību

Visas firmas AL-KO interneta vietnes tiek veidotas ar vislielāko rūpību. Tomēr AL-KO nevar pilnībā garantēt tajās ietvertās informācijas pareizību. AL-KO neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas tieši vai netieši radušies šīs tīmekļa vietnes izmantošanas rezultātā, ja vien tie nav izcēlušies uzņēmuma AL-KO vai tā pārstāvju apzinātas ļaunprātīgas rīcības vai rupjas nolaidības dēļ. Risks, kas izriet no datņu lejupielādes un personīgo datu ievadīšanas, jāuzņemas pašam lietotājam.